Dịch vụ kiểm soát kế toán

Dịch vụ kiểm soát kế toán

  • Kiểm soát số liệu do kế toán tại đơn vị nhập liệu
  • Tham vấn cho khách hàng
  • Hướng dẫn kế toán in ấn, hoàn thiện
  • Kiểm soát đến khâu cuối cùng của công tác kế toán
  • Lập kế hoạch chi phí thuế

 

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan