Dịch vụ quyết toán thuế

Việt Pro sẽ lập biểu mẩu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của Cục thuế TP. Bắc Ninh gồm:

  • Bảng cân đối kế toán.
  • Bảng cân đối số phát sinh.
  • Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
  • Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
  • Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
  • Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan