Dịch vụ setup hệ thống kế toán

Dịch vụ setup hệ thống kế toán

  • Khảo sát, đánh giá tình trạng mất kiểm soát, lãng phí trong công tác kế toán
  • Lên phương án xây dựng hệ thống
  • Triển khai thực hiện
  • Nghiệm thu, tổng kết

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan